Teze iniciativy

Iniciativa Přírodní park Červeňák je neformální sdružení občanů, spolků, politických stran a dalších subjektů, které usiluje o získání území bývalého vojenského cvičiště v Pardubicích u Chrudimky do majetku města a jeho přeměnu a využívání v duchu dále uvedených základních tezí.

Červeňák jako veřejnosti otevřené přírodní území pro relaxací

 • Prostor musí být volně a bezplatně přístupný veřejnosti jako „volná příroda“ (přírodě blízký park) a má sloužit k procházkám, relaxaci, odpočinku, rekreačnímu sportování (jogging, orientační běh ap.)
 • Péče o prostor by měla vycházet z kvalitního krajinářského konceptu, ve smyslu typických prvků polabské krajiny (louky, remízky, skupiny stromů, solitérní stromy) a měla by se aktuálně zaměřit především na sečení luk a zabránění další devastace prostoru.
 • Nechceme v daném prostoru budování žádných nových staveb, budov, ale ani sportovišť. V úvahu pro nás připadají drobné odpočinkové a přírodě blízké prvky jako dětské prolézačky, pozorovatelny apod.
 • Míra ochrany prostoru z pohledu ochrany přírody a krajiny bude vycházet z běžných pravidel a zákonných norem.
 • Musí být i nadále zajištěna plná ochrana evropsky významné lokality výskytu vážek v toku řeky Chrudimky

Červeňák jako komunikační spojnice pro pěší a cyklisty

 • K prostoru a vlastním prostorem by měly vést promyšleně trasované cesty pro pěší a cyklisty, a to především:
  • Propojení pro pěší a cyklisty z centra města na Červeňák podél řeky po obou březích (cyklostezka může být jen na jednom z obou břehů)
  • Propojení Višňovky s Pardubičkami pro pěší a cyklisty
  • Propojení Červeňáku pro pěší a cyklisty dále směrem ke kynologickému cvičišti a k Nemošické stráni, mimo jiné jako předpoklad budoucího propojení Pardubic a Chrudimi podél řeky.
 • Pokud přes prostor bude vedena tzv. jihovýchodní silniční tangenta, musí být projektovány průchody přes (pod) ní tak, aby nebyly přerušeny trasy pro cyklisty a pro pěší.
 • Nesouhlasíme s budováním dvou silnic vedle sebe přes dané území a proto nesouhlasíme s budováním tzv. propojky přes vojenský most a prosazujeme, aby propojení mezi Višňovkou a jihovýchodní části města bylo řešeno koncepčně s využitím předpokládané jihovýchodní tangenty.

Červeňák jako historicky významná lokalita

 • Území je významné z pohledu dávné i nedávné historie města, proto prosazujeme ochranu a vhodnou propagaci těchto historických aspektů.
 • V prostoru by měly být zachovány, zakonzervovány a vhodnou formou opraveny a využity pozůstatky vojenského cvičiště, především torza vojenských drážek a mostní stavby.
 • Podporujeme vybudování naučné stezky s vazbou na historickou lokalitu starých Pardubiček a s připomínáním jak středověké historie města, tak vojenské historie 20. století i s popisem přírodně významných míst.