Geografie

Sledovaná lokalita se nachází v jihovýchodní části Pardubic v katastrálním území městských obvodů Dukla V a především Pardubičky IV na území opuštěného vojenského technického cvičiště, v nadmořské výšce 218 – 233 m n. m. Rozloha lokality je okolo 28 hektarů.
Geologické podloží je tvořeno kvarterními nivními sedimenty v povodí řeky Chrudimky a vápnitými jílovci a slínovci křídového mezozoického stáří.
image10

Geomorfologie území je ovlivněna meandrujícím tokem řeky Chrudimky, která se zahlubovala do nezpevněných čtvrtohorních sedimentů (stěrky a písky) a do zpevněného podloží druhohorních sedimentů (vápnité jílovce a slínovce). Původní říční meandry zanikly při narovnávání a zpevňování koryta toku v době působení armády. Současný reliéf je ve velké míře ovlivněn přítomností armády a využíváním pojezdové techniky. V katastru městské části Pardubičky od bývalého vojenského pilíře směrem k nemocnici se na pravém břehu Chrudimky zdvihá prudká slínovcová stráň. V otevřeném prostoru zde do krajiny bývalého vojenského cvičiště vystupuje „ostroh“, který v minulosti obtékala řeka. V současnosti se zde nachází kostel Sv. Jiljí a hřbitov v nadmořské výšce 233 m.