Demonstrace za převedení VP do majetku města

15. prosince roku 2016, téměř rok po hlasování zastupitelů, kteří jednoznačně řekli, že chtějí převedení pozemků do majetku města, jsme uspořádali demonstraci. Již nešlo čekat. Armáda pozemky označila za zbytné a proto hrozí, že pokud o ně město nepožádá, tak si je zakoupí kdokoli jiný a osud rekreační lokality může být zpečetěn.

Museli jsme upozornit na to, že pověřený náměstek Jan Řehounek (Hnutí ANO 2011) zcela přehlíží usnesení ZmP, které ho k převedení pozemků přímo zaúkolovalo.

Na jednání ZmP náměstek pokračoval v podivné taktice mlžení a pochybného zdůvodňování  prodlení. A zazněly další zajímavé informace, které se podle našich poznatků na pravdě nezakládají. O jejich vyvracení vás, naše čtenáře a podporovatele budeme informovat.

Podpořte nás, pokud vidíte stejně jako my rekreační potenciál zdejší oblasti. Promluvte se svým zastupitelem, ať město požádá o převod pozemků.  Děkujeme

Více foto na našem facebooku.

15590550_1605762346117063_6526539318745830613_n 15578476_1605751779451453_2106465581231329453_n 15541540_1605751072784857_5131630227194907024_n

 

Tisková zpráva po jednání ZmP dne 3.3. 2016

Pardubice  chtějí získat bývalé vojenské cvičiště  u Chrudimky

Tisková zpráva Iiniciativy Přírodní park Červeňák ze dne 3. 3. 2016

Jednoznačný souhlas pro získání bývalého vojenského cvičiště do majetku města vyjádřili zastupitelé na svém zasedání 3. března. Pro návrh, který zpracovalo vedení města ve spolupráci s Iniciativou Přírodní park Červeňák, hlasovali všichni přítomní zastupitelé, a co je důležitější, žádný nebyl proti. A to je v poněkud rozhádaném pardubickém zastupitelstvu opravdová výjimka, jak zdůraznil po jednání Miroslav Seiner, který návrh na jednání před zastupiteli obhajoval jménem zmíněné iniciativy: „To, že dnes zastupitelstvo vyjádřilo jednoznačnou vůli vytvořit v tomto krásném místě pro občany natrvalo nový park, to je podle nás úžasné a skýtá to naději, že se tento záměr podaří opravdu realizovat. Ale dnešní souhlas pardubických zastupitelů je jen začátek. Teď totiž přijde to nejtěžší – přesvědčit ministerstvo obrany o tom, že si plány města opravdu zaslouží podporu a dosáhnout bezúplatného převodu ze státu na město Pardubice.“

Iniciativa Přírodní park Červeňák v tom městu hodlá i nadále pomáhat.

„Především se pokusíme získat podporu co největšího množství občanů města formou petice, kterou chceme v následujících dnech maximálně propagovat. A současně oslovíme se žádostí o podporu i pardubické poslance,“ sděluje Filip Sedlák, který široké aktivity iniciativy již od minulého léta koordinuje.

Dnešní vystoupení na zastupitelstvu bylo pro zástupce iniciativy důležité i proto, aby přesvědčili zastupitele, že nehodlají území nijak uzavírat lidem. „Tyto obavy jsou úplně liché. Samozřejmě chceme, aby významné přírodní hodnoty, například krásná a přísně chráněná vážka klínatka rohatá, která v území žije, byly odpovídajícím způsobem chráněny. Ale to naprosto nebrání citlivému a rozumnému  využívání prostoru jako rekreačního příměstského parku,“ zdůrazňují zástupci iniciativy.

Město nyní musí podat u ministerstva obrany oficiální žádost o převod pozemků a obhájit svoji představu jejich trvalého nekomerčního využití.

 

Území chceme chránit, ne ho hermeticky uzavřít

Jsem rád, že se ve většině bodů a zásad ohledně lokality Přírodní park Červeňák se s panem zastupitelem Haasem shodujeme, pouze jednu věc chci uvést na pravou míru. Pan zastupitel straší občany, že vyhlášením tohoto území územím se zvýšenou ochranou přírody naruší zásadním způsobem možnosti aktivit občanů v tomto území.
Musím konstatovat, že pan Haas nemá pravdu a ve svém článku uvádí i polopravdy, jak se mu to hodí. Např. uvádí, že se bude muset žádat orgán ochrany přírody o svolení při pořádání úplně všech akcí (sportovních, turistických, dětských i jakýchkoliv jiných). Není to pravda, v návrhu opatření se mluví o o nutnosti získat vyjádření orgánu ochrany přírody u pořádání hromadných akcí. To jestli si tam nějaká skupina půjde zaběhat nebo skupina turistů udělá výlet vůbec žádnému povolení nepodléhá. Naopak je logické a správné, aby stavební úpravy mezi něž patří i zřizování odpočívadel nebo vybudování cyklostezky, podléhalo vyjádření orgánu ochrany přírody, stejně jako se k tomu musí vyjádřit např. stavební úřad.
Co je ale zásadní, jedná se o návrh stanovení ochranných podmínek. No, a protože je to návrh, je možno o podmínkách diskutovat a najít společný kompromis. Přivítal bych tedy konstruktivní návrh pana zastupitele Haase, ve smyslu, že hromadnou akcí se myslí 100 a více účastníků a pod. Ponechat toto cenné území bez jakékoliv ochrany se mi jeví nerozumné a nezodpovědné. Navíc tok Chrudimky v tomto lokalitě je již zařazen do jako Evropsky významná lokalita v rámci soustavy Natura 2000.
ing. Jan Linhart, předseda spolku Zelená pro Pardubicko

Výzva pardubickým politikům – Získejte vojenský prostor pro občany města

Zveřejňujeme výzvu, kterou jsme předali našim zastupitelkám a zastupitelům na zasedání 28. ledna 2016

Na jihovýchodním okraji Pardubic kolem řeky Chrudimky se rozkládá území bývalého vojenského prostoru. Tato relativně málo narušená lokalita by se mohla stát vděčnou přírodní klidovou zónou především pro občany jižní části města, které je jinak ze všech stran spoutáno dopravními nebo průmyslovými stavbami. S takovým rekreačním využitím počítaly (a snad i nadále počítají) i urbanistické koncepce města a hlásí se k nim oficiálně i většina pardubických politiků.

Bohužel stále reálně hrozí, že město ztratí šanci tento prostor pro tento veřejný účel využít. Již před několika lety armáda totiž oficiálně oznámila svůj zájem se nevyužívaného vojenského cvičiště zbavit. Část byla předána do správy Policii České republiky a další část požaduje Povodí Labe. Většina území je ale i nadále k dispozici a o jeho osudu se bude teprve rozhodovat. Město Pardubice dostalo nabídku získat za odhadní cenu část pozemků na základě předkupního práva. Cena nebyla městem akceptována a následně bylo zažádáno o bezúplatný převod jen pozemků pro plánovanou silniční propojku. U zbytku území se může stát, že bude nakonec nabídnuto v dražbě. A právě v tom spatřujeme riziko z hlediska jeho využití jako rekreačního území.

Existuje, jak jsme ověřili, stále i možnost převodu bezúplatného, pokud by město dokázalo státu předložit důvěryhodný plán na trvalé nekomerční využití. Jsme přesvědčeni, že takový plán předložit lze a jsme připraveni se na jeho vypracování aktivně podílet. Jde o území, které má především nepopiratelnou hodnotu přírodní a estetickou, vždyť v území se vedle jiných cenných živočišných i botanických druhů vyskytuje i vzácná a evropsky chráněná vážka klínatka rohatá. Současně jde o území cenné i historicky – na jeho okraji je místo nejstaršího pardubického osídlení a cvičiště je současně památkou na významnou kapitolu pardubických vojenských dějin, konkrétně na aktivity železničního vojska a tzv. vojenské drážky. Naše představa je, že zde vznikne specifická příměstská rekreační a oddychová zóna, pěšími a cyklistickými trasami spojená se samotným centrem města. Máme konkrétní plány na budoucí podobu celého prostoru, které zahrnují možné trasování cest, vybudování naučné stezky i způsob ochrany přírody tak, aby vedle sebe mohly v tomto přírodním parku koexistovat různé druhy živočichů a rostlin i lidé, přicházející sem za poučením a odpočinkem. Náklady na vybudování i následnou údržbu takové rekreační zóny jsou přitom zanedbatelné vůči přínosu, který by to městu a jeho občanům přineslo.

Je však třeba konat. Bohužel až do této chvíle nebyly ze strany ani minulého ani současného vedení města podniknuty dostatečně účinné kroky k tomu, aby Pardubice od státu nevyužité vojenské cvičiště získaly. Za chybu považujeme, že veřejnost není o celém případu a o možnostech převodu pozemků na město průběžně a dostatečně informována. Takový přístup nahrává riziku, že pozemky v bývalém vojenském prostoru skončí v rukou soukromých majitelů. Tím by se původní plány na rekreační využití nejspíše rychle rozplynuly.

Vyzýváme proto pardubické politiky, a to napříč stranami a bez ohledu na jejich současnou pozici v politické hierarchii, aby se spojili ve snaze získat pozemky bývalého vojenského cvičiště pro město a zasadili se o to, aby v tomto území vznikla klidová a rekreační zóna, vybudovaná tak, aby současně byly uchráněny přírodní i historické hodnoty místa.

Nabízíme městu a politikům v této snaze maximální pomoc a spolupráci.

Vyzýváme významné osobnosti města a další spolky, aby se k naší výzvě politikům připojili.

Současně vyzýváme pardubickou veřejnost, aby vyjádřila k této věci svůj postoj formou podpisu pod petici, kterou současně s touto výzvou zahajujeme.

Široká podpora veřejnosti může významně pomoci tomu, aby se převod pozemků do majetku města podařil.

Iniciativa Přírodní park Červeňák

Iniciativa Přírodní park Červeňák vznikla v roce 2015 a sdružuje jednotlivé občany i zástupce řady spolků i některých politických stran, podporujících přerod bývalého vojenského prostoru na přírodní park – příměstskou rekreační zónu, ochraňující a zpřístupňující přírodní i historické hodnoty tohoto území. Svoje jméno iniciativa odvodila od lidového pojmenování jednoho z mostů, který zde překračuje řeku.

Členové iniciativy: Český svaz ochránců přírody – Základní organizace Pardubice, Spolek Chráníme stromy, Spolek Klub přátel Pardubicka, Spolek Město na kole, Spolek Naše Pardubice, Spolek Offcity, Spolek Zelená pro Pardubicko, Strana zelených – základní organizace

Další podporovatelé výzvy ke dni 27. 1. 2016: Junák – český skaut, středisko Dívčí Pardubice a 4. chlapecký oddíl „HORIZONT“ Pardubice, Klub českých turistů – Lokomotiva Pardubice – členové oddílu základní turistiky.

Podporují nás už i mimo Pardubice

Snahy pardubických občanek a občanů o zachování přírodního charakteru bývalého vojenského prostoru Červeňáku už budí zájem nejen v Pardubicích, ale už i po celém Česku. Ostatně asi se není ani čemu divit. Záchranu tohoto území totiž uvítají i ti, kteří toto území také mají rádi, ačkoli zrovna nebydlí přímo v Pardubicích.

Naše aktivity proto již podporují i tyto organizace:
JARO Jaroměř
Arion Olomouc
ČŠOP Morava
ČSOP Podještědí
Pražská pastvina