Hradecká přírodovědná exkurze do lůna Pardubic

V úterý 24.4. proběhla na Nemošické stráni a na Červeňáku exkurze pořádaná východočeskou Společnost pro trvale udržitelný život (STUŽ) z Hradce Králové. Zveřejňujeme dojmy jednoho z přespolních účastníků.

Vážení přátelé, k písemnému ohlédnutí po naší přírodovědné exkurzi na Nemošickou stráň a do Červeňáku se dostávám se zpožděním několika dní, ale jsou to dny, ve kterých jsem, možná stejně jako někteří z vás, nosil silný zážitek z pardubické přírody v sobě.

Celý příspěvek

Občanská iniciativa podpoří město v žádosti o pozemky – spor o silnici tím ale nekončí.

Tisková zpráva Iniciativy Přírodní park Červeňák k jednání s vedením města ze dne 25. 4. 2018

V pondělí se zástupci Iniciativy Přírodní park Červeňák setkali s primátorem města Martinem Charvátem a náměstkyní Helenou Dvořáčkovou, aby si vyslechli jejich informaci o tom, že město tento týden podává upravenou žádost o bezúplatný převod pozemků Červeňáku.

“Viděli jsme na stole velký balík papírů, který si ministerstvo obrany údajně vyžádalo, a bylo nám slíbeno, že tento týden tato celá žádost odejde na ministerstvo. Přesně o tohle nám více jak tři roky jde, takže jsme samozřejmě rádi a slíbili jsme, že teď uděláme všechno pro to, aby žádost byla úspěšná,” uvedl člen Iniciativy a spolku Naše Pardubice Filip Sedlák.

“Chceme teď vyzvat pardubickou veřejnost, aby žádost v maximální míře podpořila, na ministerstvo sami hodláme odeslat dopisy spolků, které v naší iniciativě spolupracují, odešleme podpisy pod peticí, které jsme měsíce sbírali. A současně budeme vyzývat zastupitele, aby znovu podpořili tuto žádost i svými hlasy. Chceme oslovit i pardubické zástupce v parlamentu a v senátu. Teď je rozhodující fáze a je nutné, abychom se my, pardubičtí občané a politici v boji o Červeňák důsledně spojili,” říká Ivan Hoza, předseda Českého svazu ochránců přírody v Pardubicích.

“Samozřejmě, že ne ve všem jsme se s pardubickými politiky v pondělí shodli. Opravdu třeba nedokážeme pochopit, že může město vést jednání o pozemcích za desítky miliónů a nesepsat přitom za celé roky žádný zápis z jednání,” dodává Jitka Češková, krajská předsedkyně Strany zelených.

“Především ale budeme i nadále upozorňovat na to, že podstatnou část tohoto cenného území, které by mohlo sloužit lidem k rekreaci, chce současné vedení města v podstatě odepsat výstavbou dvou silnic vedle sebe. Pardubičtí politici by místo vyhazování desítek miliónů za výstavbu zbytečné a nic neřešící propojky měli důrazně podporovat výstavbu jihovýchodního obchvatu, který je už vyprojektován, a kde se tedy může zahájit územní řízení. Příprava obchvatu je tedy výrazně dále než příprava primátorem propagované „dočasné propojky“, která není ani v územním plánu a dopravě v Pardubicích by stejně neulevila. Navíc by obchvat měl stavět stát, což by městu ušetřilo stamilióny,” uzavírá Miroslav Seiner, člen spolku Chráníme stromy.

Kontakty:
Ivan Hoza, telefon: 775 785 618, e-mail: hoza.ivan@gmail.com
Jitka Češková, telefon: 734 540 505, e-mail: ceskova.jitka@gmail.com
Miroslav Seiner, telefon: 725 816 095, e-mail: m.seiner55@gmail.com
Filip Sedlák, telefon: 605 910 794, e-mail: Philip.S@seznam.cz

Teze Iniciativy Červeňák k budoucímu využití bývalého vojenského cvičiště u Chrudimky a ke spolupráci s městem v této oblasti

Iniciativa Přírodní park Červeňák je neformální sdružení občanů, spolků, politických stran a dalších subjektů, které usiluje o získání území bývalého vojenského cvičiště v Pardubicích u Chrudimky do majetku města a jeho přeměnu a využívání v duchu dále uvedených základních tezí.

 

Červeňák jako veřejnosti otevřené přírodní území pro relaxací

 1. Prostor musí být volně a bezplatně přístupný veřejnosti jako „volná příroda“ (přírodě blízký park) a má sloužit k procházkám, relaxaci, odpočinku, rekreačnímu sportování (jogging, orientační běh ap.)
 2. Péče o prostor by měla vycházet z kvalitního krajinářského konceptu, ve smyslu typických prvků polabské krajiny  (louky, remízky, skupiny stromů, solitérní stromy) a měla by se aktuálně zaměřit především na sečení luk a zabránění další devastace prostoru.
 3. Nechceme v daném prostoru budování žádných nových staveb, budov, ale ani sportovišť. V úvahu pro nás připadají drobné odpočinkové a přírodě blízké prvky jako dětské prolézačky, pozorovatelny apod.
 4. Míra ochrany prostoru z pohledu ochrany přírody a krajiny bude vycházet z běžných pravidel a zákonných norem.
 5. Musí být i nadále zajištěna plná ochrana evropsky významné lokality výskytu vážek v toku řeky Chrudimky

Červeňák jako komunikační spojnice pro pěší a cyklisty

 1. K prostoru a vlastním prostorem by měly vést promyšleně trasované cesty pro pěší a cyklisty, a to především:
  1. Propojení pro pěší a cyklisty z centra města na Červeňák podél řeky po obou březích (cyklostezka může být jen na jednom z obou břehů)
  2. Propojení Višňovky s Pardubičkami pro pěší a cyklisty
  3. Propojení Červeňáku pro pěší a cyklisty dále směrem ke kynologickému cvičišti a k Nemošické stráni, mimo jiné jako předpoklad budoucího propojení Pardubic a Chrudimi podél řeky.
 2. Pokud přes prostor bude vedena tzv. jihovýchodní silniční tangenta, musí být projektovány průchody přes (pod) ní tak, aby nebyly přerušeny trasy pro cyklisty a pro pěší.
 3. Nesouhlasíme s budováním dvou silnic vedle sebe přes dané území a proto nesouhlasíme s budováním tzv. propojky přes vojenský most a prosazujeme, aby propojení mezi Višňovkou a jihovýchodní části města bylo řešeno koncepčně s využitím předpokládané jihovýchodní tangenty.

Červeňák jako historicky významná lokalita

 1. Území je významné z pohledu dávné i nedávné historie města, proto prosazujeme ochranu a vhodnou propagaci těchto historických aspektů.
 2. V prostoru by měly být zachovány, zakonzervovány a vhodnou formou opraveny a využity pozůstatky vojenského cvičiště, především torza vojenských drážek a mostní stavby.
 3. Podporujeme vybudování naučné stezky s vazbou na historickou lokalitu starých Pardubiček a s připomínáním jak středověké historie města, tak vojenské historie 20. století i s popisem přírodně významných míst.

Navrhovaná podoba spolupráce iniciativy a jejích členů s městem

 

 1. Podporujeme město v jeho snaze získat celé území na pravém břehu formou bezúplatného převodu a jsme ochotni tuto věc kdykoli deklarovat i vůči státním orgánům jako iniciativa, která spojuje pardubické občany a kteří mají zájem na veřejném využití prostoru.
 2. Při přípravě dokumentů města, které se týkají budoucího využití tohoto území, se chceme účastnit formou předkládání návrhů i oponentury dokumentů.
 3. Aktivní účast na tvorbě studií a koncepčních materiálů – Jsme ochotni se účastnit práce na řešitelských workshopech nebo některými našimi členy i přímo v řešitelském týmu studie
 4. Jsme ochotni se i nadále podílet na koordinaci veřejné podpory občanských, sportovních a jiných subjektů záměru získání a využití prostoru, např. Klub přátel Pardubic, kluby vojenské historie, sportovní kluby (orientační běh, vodáci), skauti, ekologické iniciativy.
 5. Preferujeme, aby byla zpracována co nejdříve územní studie využití tohoto prostoru podle stavebního zákona, aby podle ní mohl stavební úřad rozhodovat při umisťování staveb  a cest, a to bez ohledu na to, zda armáda takovou studii vyžaduje.
 6. Navrhujeme, aby město jako výraz svého jednoznačného zájmu o veřejné využití, deklarovalo armádě závazek nekomerčního využití po mnohem delší období,  než o kterém se dosud jednalo, tedy více než uvažovaných 10 let.

Rozdílné názory naší iniciativy a současného vedení města na podobu a vedení silničních komunikací nevnímáme jako překážku spolupráce, neboť konfrontaci různých představ a názorů na budoucí podobu území považujeme v této fázi naopak za přirozenou.

Vyvrácení nesmyslných tvrzení o plánované propojce

Již nás nebaví stále znova a dokola vyvracet pořád stejné a stále se opakující výmysly, kterými vedení naší radnice bombarduje veřejnost, aby si získalo podporu pro nesmyslný a ekonomicky neopodstatněný projekt propojky skrz vojenský prostor.

 1. Příprava jihovýchodního obchvatu ustala nikoli z nezájmu ŘSD, ale z nezájmu města udělat drobnou změnu územního plánu, která umožní obchvat realizovat. Nově navržená okružní křižovatka se prostě do, územním plánem, vymezeného území nevešla. Teď by již měl být problém vyřešen.
 2. Paní Dvořáčková a pan Charvát jako trumf v této diskuzi stále používají sanitky. Jenže když se nadjezd před asi 27 lety opravoval, tak žádná propojka nebyla. Sanitky jezdily přes lávku na Vinici a dokonce ty menší se protáhnou i podjezdem pro pěší pod železniční tratí. A je to dokonce i blíže.
 3. Ekonomičtí aktivisté, mezi které patřím i já, stále znova upozorňují na skutečnost, že investice nedává smysl, právě z důvodu, že hned vedle je plánován obchvat se sjezdem ke hřbitovu a do ulice Pod Břízkami. Navíc po mostu, který je v dezolátním stavu, což potvrzuje i posudek, který má radnice k dispozici. Bavíme se o zbytečné investici v ceně 40-50 mil. Kč.
 4. Z dopravního hlediska je stavba propojky k ničemu. I když náměstkyně Dvořáčková tvrdí, že se sníží doprava v centru, tak zapomíná dodat, že dopravní model, který byl již před lety zpracován, říká, že dojde o snížení o pár desítek aut za den.
 5. I podle smlouvy, na základě které, byly pozemky pod propojkou předány městu, jasně vyplývá, že město musí propojku postavit, jinak platí pokutu MOČR a po její stavbě každý rok dokládat čestným prohlášením, že stavba stále slouží pro veškerou osobní dopravu. Tedy, žádná cyklostezka se z ní stát nemůže.

Tyto a další indicie mě a další lidi vedou ke spekulaci, že celá tato stavba má sloužit pro účely zasíťování a zpřístupnění území pro další developerskou činnost. Této činnosti brání jen změna územního plánu. Občané města by tak přišli o další přírodní prostor pro rekreaci a volnočasové aktivity.

Memorandum o spolupráci za získání vojenského prostoru

Obracíme se na pardubické zastupitelky a zastupitele s návrhem společného memoranda, kterým bychom společně podpořili město v jeho snaze dosáhnout převodu Červeňáku bezúplatně na město – a říkáme v tom memorandu jasně – máme jiný názor než vedení města na to, zda a kudy se má vést přes Červeňák silnice, ale to nám nebrání spolupracovat a podporovat získání celého území pro veřejné účely, protože nebude-li Červeňák města, pak jakékoli představy o budoucím rekreačním přírodním parku, naučných stezkách a cyklostezkách padnou. Podívejte se co jsme napsali zastupitelům a podpořte naši snahu tím, že toto budete sdílet a podporovat.

Celý text memoranda zde.

Demonstrace za převedení VP do majetku města

15. prosince roku 2016, téměř rok po hlasování zastupitelů, kteří jednoznačně řekli, že chtějí převedení pozemků do majetku města, jsme uspořádali demonstraci. Již nešlo čekat. Armáda pozemky označila za zbytné a proto hrozí, že pokud o ně město nepožádá, tak si je zakoupí kdokoli jiný a osud rekreační lokality může být zpečetěn.

Museli jsme upozornit na to, že pověřený náměstek Jan Řehounek (Hnutí ANO 2011) zcela přehlíží usnesení ZmP, které ho k převedení pozemků přímo zaúkolovalo.

Na jednání ZmP náměstek pokračoval v podivné taktice mlžení a pochybného zdůvodňování  prodlení. A zazněly další zajímavé informace, které se podle našich poznatků na pravdě nezakládají. O jejich vyvracení vás, naše čtenáře a podporovatele budeme informovat.

Podpořte nás, pokud vidíte stejně jako my rekreační potenciál zdejší oblasti. Promluvte se svým zastupitelem, ať město požádá o převod pozemků.  Děkujeme

Více foto na našem facebooku.

15590550_1605762346117063_6526539318745830613_n 15578476_1605751779451453_2106465581231329453_n 15541540_1605751072784857_5131630227194907024_n

 

Tisková zpráva po jednání ZmP dne 3.3. 2016

Pardubice  chtějí získat bývalé vojenské cvičiště  u Chrudimky

Tisková zpráva Iiniciativy Přírodní park Červeňák ze dne 3. 3. 2016

Jednoznačný souhlas pro získání bývalého vojenského cvičiště do majetku města vyjádřili zastupitelé na svém zasedání 3. března. Pro návrh, který zpracovalo vedení města ve spolupráci s Iniciativou Přírodní park Červeňák, hlasovali všichni přítomní zastupitelé, a co je důležitější, žádný nebyl proti. A to je v poněkud rozhádaném pardubickém zastupitelstvu opravdová výjimka, jak zdůraznil po jednání Miroslav Seiner, který návrh na jednání před zastupiteli obhajoval jménem zmíněné iniciativy: „To, že dnes zastupitelstvo vyjádřilo jednoznačnou vůli vytvořit v tomto krásném místě pro občany natrvalo nový park, to je podle nás úžasné a skýtá to naději, že se tento záměr podaří opravdu realizovat. Ale dnešní souhlas pardubických zastupitelů je jen začátek. Teď totiž přijde to nejtěžší – přesvědčit ministerstvo obrany o tom, že si plány města opravdu zaslouží podporu a dosáhnout bezúplatného převodu ze státu na město Pardubice.“

Iniciativa Přírodní park Červeňák v tom městu hodlá i nadále pomáhat.

„Především se pokusíme získat podporu co největšího množství občanů města formou petice, kterou chceme v následujících dnech maximálně propagovat. A současně oslovíme se žádostí o podporu i pardubické poslance,“ sděluje Filip Sedlák, který široké aktivity iniciativy již od minulého léta koordinuje.

Dnešní vystoupení na zastupitelstvu bylo pro zástupce iniciativy důležité i proto, aby přesvědčili zastupitele, že nehodlají území nijak uzavírat lidem. „Tyto obavy jsou úplně liché. Samozřejmě chceme, aby významné přírodní hodnoty, například krásná a přísně chráněná vážka klínatka rohatá, která v území žije, byly odpovídajícím způsobem chráněny. Ale to naprosto nebrání citlivému a rozumnému  využívání prostoru jako rekreačního příměstského parku,“ zdůrazňují zástupci iniciativy.

Město nyní musí podat u ministerstva obrany oficiální žádost o převod pozemků a obhájit svoji představu jejich trvalého nekomerčního využití.

 

Území chceme chránit, ne ho hermeticky uzavřít

Jsem rád, že se ve většině bodů a zásad ohledně lokality Přírodní park Červeňák se s panem zastupitelem Haasem shodujeme, pouze jednu věc chci uvést na pravou míru. Pan zastupitel straší občany, že vyhlášením tohoto území územím se zvýšenou ochranou přírody naruší zásadním způsobem možnosti aktivit občanů v tomto území.
Musím konstatovat, že pan Haas nemá pravdu a ve svém článku uvádí i polopravdy, jak se mu to hodí. Např. uvádí, že se bude muset žádat orgán ochrany přírody o svolení při pořádání úplně všech akcí (sportovních, turistických, dětských i jakýchkoliv jiných). Není to pravda, v návrhu opatření se mluví o o nutnosti získat vyjádření orgánu ochrany přírody u pořádání hromadných akcí. To jestli si tam nějaká skupina půjde zaběhat nebo skupina turistů udělá výlet vůbec žádnému povolení nepodléhá. Naopak je logické a správné, aby stavební úpravy mezi něž patří i zřizování odpočívadel nebo vybudování cyklostezky, podléhalo vyjádření orgánu ochrany přírody, stejně jako se k tomu musí vyjádřit např. stavební úřad.
Co je ale zásadní, jedná se o návrh stanovení ochranných podmínek. No, a protože je to návrh, je možno o podmínkách diskutovat a najít společný kompromis. Přivítal bych tedy konstruktivní návrh pana zastupitele Haase, ve smyslu, že hromadnou akcí se myslí 100 a více účastníků a pod. Ponechat toto cenné území bez jakékoliv ochrany se mi jeví nerozumné a nezodpovědné. Navíc tok Chrudimky v tomto lokalitě je již zařazen do jako Evropsky významná lokalita v rámci soustavy Natura 2000.
ing. Jan Linhart, předseda spolku Zelená pro Pardubicko