Teze Iniciativy Červeňák k budoucímu využití bývalého vojenského cvičiště u Chrudimky a ke spolupráci s městem v této oblasti

Iniciativa Přírodní park Červeňák je neformální sdružení občanů, spolků, politických stran a dalších subjektů, které usiluje o získání území bývalého vojenského cvičiště v Pardubicích u Chrudimky do majetku města a jeho přeměnu a využívání v duchu dále uvedených základních tezí.

 

Červeňák jako veřejnosti otevřené přírodní území pro relaxací

 1. Prostor musí být volně a bezplatně přístupný veřejnosti jako „volná příroda“ (přírodě blízký park) a má sloužit k procházkám, relaxaci, odpočinku, rekreačnímu sportování (jogging, orientační běh ap.)
 2. Péče o prostor by měla vycházet z kvalitního krajinářského konceptu, ve smyslu typických prvků polabské krajiny  (louky, remízky, skupiny stromů, solitérní stromy) a měla by se aktuálně zaměřit především na sečení luk a zabránění další devastace prostoru.
 3. Nechceme v daném prostoru budování žádných nových staveb, budov, ale ani sportovišť. V úvahu pro nás připadají drobné odpočinkové a přírodě blízké prvky jako dětské prolézačky, pozorovatelny apod.
 4. Míra ochrany prostoru z pohledu ochrany přírody a krajiny bude vycházet z běžných pravidel a zákonných norem.
 5. Musí být i nadále zajištěna plná ochrana evropsky významné lokality výskytu vážek v toku řeky Chrudimky

Červeňák jako komunikační spojnice pro pěší a cyklisty

 1. K prostoru a vlastním prostorem by měly vést promyšleně trasované cesty pro pěší a cyklisty, a to především:
  1. Propojení pro pěší a cyklisty z centra města na Červeňák podél řeky po obou březích (cyklostezka může být jen na jednom z obou břehů)
  2. Propojení Višňovky s Pardubičkami pro pěší a cyklisty
  3. Propojení Červeňáku pro pěší a cyklisty dále směrem ke kynologickému cvičišti a k Nemošické stráni, mimo jiné jako předpoklad budoucího propojení Pardubic a Chrudimi podél řeky.
 2. Pokud přes prostor bude vedena tzv. jihovýchodní silniční tangenta, musí být projektovány průchody přes (pod) ní tak, aby nebyly přerušeny trasy pro cyklisty a pro pěší.
 3. Nesouhlasíme s budováním dvou silnic vedle sebe přes dané území a proto nesouhlasíme s budováním tzv. propojky přes vojenský most a prosazujeme, aby propojení mezi Višňovkou a jihovýchodní části města bylo řešeno koncepčně s využitím předpokládané jihovýchodní tangenty.

Červeňák jako historicky významná lokalita

 1. Území je významné z pohledu dávné i nedávné historie města, proto prosazujeme ochranu a vhodnou propagaci těchto historických aspektů.
 2. V prostoru by měly být zachovány, zakonzervovány a vhodnou formou opraveny a využity pozůstatky vojenského cvičiště, především torza vojenských drážek a mostní stavby.
 3. Podporujeme vybudování naučné stezky s vazbou na historickou lokalitu starých Pardubiček a s připomínáním jak středověké historie města, tak vojenské historie 20. století i s popisem přírodně významných míst.

Navrhovaná podoba spolupráce iniciativy a jejích členů s městem

 

 1. Podporujeme město v jeho snaze získat celé území na pravém břehu formou bezúplatného převodu a jsme ochotni tuto věc kdykoli deklarovat i vůči státním orgánům jako iniciativa, která spojuje pardubické občany a kteří mají zájem na veřejném využití prostoru.
 2. Při přípravě dokumentů města, které se týkají budoucího využití tohoto území, se chceme účastnit formou předkládání návrhů i oponentury dokumentů.
 3. Aktivní účast na tvorbě studií a koncepčních materiálů – Jsme ochotni se účastnit práce na řešitelských workshopech nebo některými našimi členy i přímo v řešitelském týmu studie
 4. Jsme ochotni se i nadále podílet na koordinaci veřejné podpory občanských, sportovních a jiných subjektů záměru získání a využití prostoru, např. Klub přátel Pardubic, kluby vojenské historie, sportovní kluby (orientační běh, vodáci), skauti, ekologické iniciativy.
 5. Preferujeme, aby byla zpracována co nejdříve územní studie využití tohoto prostoru podle stavebního zákona, aby podle ní mohl stavební úřad rozhodovat při umisťování staveb  a cest, a to bez ohledu na to, zda armáda takovou studii vyžaduje.
 6. Navrhujeme, aby město jako výraz svého jednoznačného zájmu o veřejné využití, deklarovalo armádě závazek nekomerčního využití po mnohem delší období,  než o kterém se dosud jednalo, tedy více než uvažovaných 10 let.

Rozdílné názory naší iniciativy a současného vedení města na podobu a vedení silničních komunikací nevnímáme jako překážku spolupráce, neboť konfrontaci různých představ a názorů na budoucí podobu území považujeme v této fázi naopak za přirozenou.

Vyvrácení nesmyslných tvrzení o plánované propojce

Již nás nebaví stále znova a dokola vyvracet pořád stejné a stále se opakující výmysly, kterými vedení naší radnice bombarduje veřejnost, aby si získalo podporu pro nesmyslný a ekonomicky neopodstatněný projekt propojky skrz vojenský prostor.

 1. Příprava jihovýchodního obchvatu ustala nikoli z nezájmu ŘSD, ale z nezájmu města udělat drobnou změnu územního plánu, která umožní obchvat realizovat. Nově navržená okružní křižovatka se prostě do, územním plánem, vymezeného území nevešla. Teď by již měl být problém vyřešen.
 2. Paní Dvořáčková a pan Charvát jako trumf v této diskuzi stále používají sanitky. Jenže když se nadjezd před asi 27 lety opravoval, tak žádná propojka nebyla. Sanitky jezdily přes lávku na Vinici a dokonce ty menší se protáhnou i podjezdem pro pěší pod železniční tratí. A je to dokonce i blíže.
 3. Ekonomičtí aktivisté, mezi které patřím i já, stále znova upozorňují na skutečnost, že investice nedává smysl, právě z důvodu, že hned vedle je plánován obchvat se sjezdem ke hřbitovu a do ulice Pod Břízkami. Navíc po mostu, který je v dezolátním stavu, což potvrzuje i posudek, který má radnice k dispozici. Bavíme se o zbytečné investici v ceně 40-50 mil. Kč.
 4. Z dopravního hlediska je stavba propojky k ničemu. I když náměstkyně Dvořáčková tvrdí, že se sníží doprava v centru, tak zapomíná dodat, že dopravní model, který byl již před lety zpracován, říká, že dojde o snížení o pár desítek aut za den.
 5. I podle smlouvy, na základě které, byly pozemky pod propojkou předány městu, jasně vyplývá, že město musí propojku postavit, jinak platí pokutu MOČR a po její stavbě každý rok dokládat čestným prohlášením, že stavba stále slouží pro veškerou osobní dopravu. Tedy, žádná cyklostezka se z ní stát nemůže.

Tyto a další indicie mě a další lidi vedou ke spekulaci, že celá tato stavba má sloužit pro účely zasíťování a zpřístupnění území pro další developerskou činnost. Této činnosti brání jen změna územního plánu. Občané města by tak přišli o další přírodní prostor pro rekreaci a volnočasové aktivity.

Memorandum o spolupráci za získání vojenského prostoru

Obracíme se na pardubické zastupitelky a zastupitele s návrhem společného memoranda, kterým bychom společně podpořili město v jeho snaze dosáhnout převodu Červeňáku bezúplatně na město – a říkáme v tom memorandu jasně – máme jiný názor než vedení města na to, zda a kudy se má vést přes Červeňák silnice, ale to nám nebrání spolupracovat a podporovat získání celého území pro veřejné účely, protože nebude-li Červeňák města, pak jakékoli představy o budoucím rekreačním přírodním parku, naučných stezkách a cyklostezkách padnou. Podívejte se co jsme napsali zastupitelům a podpořte naši snahu tím, že toto budete sdílet a podporovat.

Celý text memoranda zde.

Demonstrace za převedení VP do majetku města

15. prosince roku 2016, téměř rok po hlasování zastupitelů, kteří jednoznačně řekli, že chtějí převedení pozemků do majetku města, jsme uspořádali demonstraci. Již nešlo čekat. Armáda pozemky označila za zbytné a proto hrozí, že pokud o ně město nepožádá, tak si je zakoupí kdokoli jiný a osud rekreační lokality může být zpečetěn.

Museli jsme upozornit na to, že pověřený náměstek Jan Řehounek (Hnutí ANO 2011) zcela přehlíží usnesení ZmP, které ho k převedení pozemků přímo zaúkolovalo.

Na jednání ZmP náměstek pokračoval v podivné taktice mlžení a pochybného zdůvodňování  prodlení. A zazněly další zajímavé informace, které se podle našich poznatků na pravdě nezakládají. O jejich vyvracení vás, naše čtenáře a podporovatele budeme informovat.

Podpořte nás, pokud vidíte stejně jako my rekreační potenciál zdejší oblasti. Promluvte se svým zastupitelem, ať město požádá o převod pozemků.  Děkujeme

Více foto na našem facebooku.

15590550_1605762346117063_6526539318745830613_n 15578476_1605751779451453_2106465581231329453_n 15541540_1605751072784857_5131630227194907024_n

 

Tisková zpráva po jednání ZmP dne 3.3. 2016

Pardubice  chtějí získat bývalé vojenské cvičiště  u Chrudimky

Tisková zpráva Iiniciativy Přírodní park Červeňák ze dne 3. 3. 2016

Jednoznačný souhlas pro získání bývalého vojenského cvičiště do majetku města vyjádřili zastupitelé na svém zasedání 3. března. Pro návrh, který zpracovalo vedení města ve spolupráci s Iniciativou Přírodní park Červeňák, hlasovali všichni přítomní zastupitelé, a co je důležitější, žádný nebyl proti. A to je v poněkud rozhádaném pardubickém zastupitelstvu opravdová výjimka, jak zdůraznil po jednání Miroslav Seiner, který návrh na jednání před zastupiteli obhajoval jménem zmíněné iniciativy: “To, že dnes zastupitelstvo vyjádřilo jednoznačnou vůli vytvořit v tomto krásném místě pro občany natrvalo nový park, to je podle nás úžasné a skýtá to naději, že se tento záměr podaří opravdu realizovat. Ale dnešní souhlas pardubických zastupitelů je jen začátek. Teď totiž přijde to nejtěžší – přesvědčit ministerstvo obrany o tom, že si plány města opravdu zaslouží podporu a dosáhnout bezúplatného převodu ze státu na město Pardubice.”

Iniciativa Přírodní park Červeňák v tom městu hodlá i nadále pomáhat.

“Především se pokusíme získat podporu co největšího množství občanů města formou petice, kterou chceme v následujících dnech maximálně propagovat. A současně oslovíme se žádostí o podporu i pardubické poslance,” sděluje Filip Sedlák, který široké aktivity iniciativy již od minulého léta koordinuje.

Dnešní vystoupení na zastupitelstvu bylo pro zástupce iniciativy důležité i proto, aby přesvědčili zastupitele, že nehodlají území nijak uzavírat lidem. “Tyto obavy jsou úplně liché. Samozřejmě chceme, aby významné přírodní hodnoty, například krásná a přísně chráněná vážka klínatka rohatá, která v území žije, byly odpovídajícím způsobem chráněny. Ale to naprosto nebrání citlivému a rozumnému  využívání prostoru jako rekreačního příměstského parku,” zdůrazňují zástupci iniciativy.

Město nyní musí podat u ministerstva obrany oficiální žádost o převod pozemků a obhájit svoji představu jejich trvalého nekomerčního využití.

 

Území chceme chránit, ne ho hermeticky uzavřít

Jsem rád, že se ve většině bodů a zásad ohledně lokality Přírodní park Červeňák se s panem zastupitelem Haasem shodujeme, pouze jednu věc chci uvést na pravou míru. Pan zastupitel straší občany, že vyhlášením tohoto území územím se zvýšenou ochranou přírody naruší zásadním způsobem možnosti aktivit občanů v tomto území.
Musím konstatovat, že pan Haas nemá pravdu a ve svém článku uvádí i polopravdy, jak se mu to hodí. Např. uvádí, že se bude muset žádat orgán ochrany přírody o svolení při pořádání úplně všech akcí (sportovních, turistických, dětských i jakýchkoliv jiných). Není to pravda, v návrhu opatření se mluví o o nutnosti získat vyjádření orgánu ochrany přírody u pořádání hromadných akcí. To jestli si tam nějaká skupina půjde zaběhat nebo skupina turistů udělá výlet vůbec žádnému povolení nepodléhá. Naopak je logické a správné, aby stavební úpravy mezi něž patří i zřizování odpočívadel nebo vybudování cyklostezky, podléhalo vyjádření orgánu ochrany přírody, stejně jako se k tomu musí vyjádřit např. stavební úřad.
Co je ale zásadní, jedná se o návrh stanovení ochranných podmínek. No, a protože je to návrh, je možno o podmínkách diskutovat a najít společný kompromis. Přivítal bych tedy konstruktivní návrh pana zastupitele Haase, ve smyslu, že hromadnou akcí se myslí 100 a více účastníků a pod. Ponechat toto cenné území bez jakékoliv ochrany se mi jeví nerozumné a nezodpovědné. Navíc tok Chrudimky v tomto lokalitě je již zařazen do jako Evropsky významná lokalita v rámci soustavy Natura 2000.
ing. Jan Linhart, předseda spolku Zelená pro Pardubicko

Výzva pardubickým politikům – Získejte vojenský prostor pro občany města

Zveřejňujeme výzvu, kterou jsme předali našim zastupitelkám a zastupitelům na zasedání 28. ledna 2016

Na jihovýchodním okraji Pardubic kolem řeky Chrudimky se rozkládá území bývalého vojenského prostoru. Tato relativně málo narušená lokalita by se mohla stát vděčnou přírodní klidovou zónou především pro občany jižní části města, které je jinak ze všech stran spoutáno dopravními nebo průmyslovými stavbami. S takovým rekreačním využitím počítaly (a snad i nadále počítají) i urbanistické koncepce města a hlásí se k nim oficiálně i většina pardubických politiků.

Bohužel stále reálně hrozí, že město ztratí šanci tento prostor pro tento veřejný účel využít. Již před několika lety armáda totiž oficiálně oznámila svůj zájem se nevyužívaného vojenského cvičiště zbavit. Část byla předána do správy Policii České republiky a další část požaduje Povodí Labe. Většina území je ale i nadále k dispozici a o jeho osudu se bude teprve rozhodovat. Město Pardubice dostalo nabídku získat za odhadní cenu část pozemků na základě předkupního práva. Cena nebyla městem akceptována a následně bylo zažádáno o bezúplatný převod jen pozemků pro plánovanou silniční propojku. U zbytku území se může stát, že bude nakonec nabídnuto v dražbě. A právě v tom spatřujeme riziko z hlediska jeho využití jako rekreačního území.

Existuje, jak jsme ověřili, stále i možnost převodu bezúplatného, pokud by město dokázalo státu předložit důvěryhodný plán na trvalé nekomerční využití. Jsme přesvědčeni, že takový plán předložit lze a jsme připraveni se na jeho vypracování aktivně podílet. Jde o území, které má především nepopiratelnou hodnotu přírodní a estetickou, vždyť v území se vedle jiných cenných živočišných i botanických druhů vyskytuje i vzácná a evropsky chráněná vážka klínatka rohatá. Současně jde o území cenné i historicky – na jeho okraji je místo nejstaršího pardubického osídlení a cvičiště je současně památkou na významnou kapitolu pardubických vojenských dějin, konkrétně na aktivity železničního vojska a tzv. vojenské drážky. Naše představa je, že zde vznikne specifická příměstská rekreační a oddychová zóna, pěšími a cyklistickými trasami spojená se samotným centrem města. Máme konkrétní plány na budoucí podobu celého prostoru, které zahrnují možné trasování cest, vybudování naučné stezky i způsob ochrany přírody tak, aby vedle sebe mohly v tomto přírodním parku koexistovat různé druhy živočichů a rostlin i lidé, přicházející sem za poučením a odpočinkem. Náklady na vybudování i následnou údržbu takové rekreační zóny jsou přitom zanedbatelné vůči přínosu, který by to městu a jeho občanům přineslo.

Je však třeba konat. Bohužel až do této chvíle nebyly ze strany ani minulého ani současného vedení města podniknuty dostatečně účinné kroky k tomu, aby Pardubice od státu nevyužité vojenské cvičiště získaly. Za chybu považujeme, že veřejnost není o celém případu a o možnostech převodu pozemků na město průběžně a dostatečně informována. Takový přístup nahrává riziku, že pozemky v bývalém vojenském prostoru skončí v rukou soukromých majitelů. Tím by se původní plány na rekreační využití nejspíše rychle rozplynuly.

Vyzýváme proto pardubické politiky, a to napříč stranami a bez ohledu na jejich současnou pozici v politické hierarchii, aby se spojili ve snaze získat pozemky bývalého vojenského cvičiště pro město a zasadili se o to, aby v tomto území vznikla klidová a rekreační zóna, vybudovaná tak, aby současně byly uchráněny přírodní i historické hodnoty místa.

Nabízíme městu a politikům v této snaze maximální pomoc a spolupráci.

Vyzýváme významné osobnosti města a další spolky, aby se k naší výzvě politikům připojili.

Současně vyzýváme pardubickou veřejnost, aby vyjádřila k této věci svůj postoj formou podpisu pod petici, kterou současně s touto výzvou zahajujeme.

Široká podpora veřejnosti může významně pomoci tomu, aby se převod pozemků do majetku města podařil.

Iniciativa Přírodní park Červeňák

Iniciativa Přírodní park Červeňák vznikla v roce 2015 a sdružuje jednotlivé občany i zástupce řady spolků i některých politických stran, podporujících přerod bývalého vojenského prostoru na přírodní park – příměstskou rekreační zónu, ochraňující a zpřístupňující přírodní i historické hodnoty tohoto území. Svoje jméno iniciativa odvodila od lidového pojmenování jednoho z mostů, který zde překračuje řeku.

Členové iniciativy: Český svaz ochránců přírody – Základní organizace Pardubice, Spolek Chráníme stromy, Spolek Klub přátel Pardubicka, Spolek Město na kole, Spolek Naše Pardubice, Spolek Offcity, Spolek Zelená pro Pardubicko, Strana zelených – základní organizace

Další podporovatelé výzvy ke dni 27. 1. 2016: Junák – český skaut, středisko Dívčí Pardubice a 4. chlapecký oddíl „HORIZONT“ Pardubice, Klub českých turistů – Lokomotiva Pardubice – členové oddílu základní turistiky.

Podporují nás už i mimo Pardubice

Snahy pardubických občanek a občanů o zachování přírodního charakteru bývalého vojenského prostoru Červeňáku už budí zájem nejen v Pardubicích, ale už i po celém Česku. Ostatně asi se není ani čemu divit. Záchranu tohoto území totiž uvítají i ti, kteří toto území také mají rádi, ačkoli zrovna nebydlí přímo v Pardubicích.

Naše aktivity proto již podporují i tyto organizace:
JARO Jaroměř
Arion Olomouc
ČŠOP Morava
ČSOP Podještědí
Pražská pastvina