Výzva pardubickým politikům – Získejte vojenský prostor pro občany města

Zveřejňujeme výzvu, kterou jsme předali našim zastupitelkám a zastupitelům na zasedání 28. ledna 2016

Na jihovýchodním okraji Pardubic kolem řeky Chrudimky se rozkládá území bývalého vojenského prostoru. Tato relativně málo narušená lokalita by se mohla stát vděčnou přírodní klidovou zónou především pro občany jižní části města, které je jinak ze všech stran spoutáno dopravními nebo průmyslovými stavbami. S takovým rekreačním využitím počítaly (a snad i nadále počítají) i urbanistické koncepce města a hlásí se k nim oficiálně i většina pardubických politiků.

Bohužel stále reálně hrozí, že město ztratí šanci tento prostor pro tento veřejný účel využít. Již před několika lety armáda totiž oficiálně oznámila svůj zájem se nevyužívaného vojenského cvičiště zbavit. Část byla předána do správy Policii České republiky a další část požaduje Povodí Labe. Většina území je ale i nadále k dispozici a o jeho osudu se bude teprve rozhodovat. Město Pardubice dostalo nabídku získat za odhadní cenu část pozemků na základě předkupního práva. Cena nebyla městem akceptována a následně bylo zažádáno o bezúplatný převod jen pozemků pro plánovanou silniční propojku. U zbytku území se může stát, že bude nakonec nabídnuto v dražbě. A právě v tom spatřujeme riziko z hlediska jeho využití jako rekreačního území.

Existuje, jak jsme ověřili, stále i možnost převodu bezúplatného, pokud by město dokázalo státu předložit důvěryhodný plán na trvalé nekomerční využití. Jsme přesvědčeni, že takový plán předložit lze a jsme připraveni se na jeho vypracování aktivně podílet. Jde o území, které má především nepopiratelnou hodnotu přírodní a estetickou, vždyť v území se vedle jiných cenných živočišných i botanických druhů vyskytuje i vzácná a evropsky chráněná vážka klínatka rohatá. Současně jde o území cenné i historicky – na jeho okraji je místo nejstaršího pardubického osídlení a cvičiště je současně památkou na významnou kapitolu pardubických vojenských dějin, konkrétně na aktivity železničního vojska a tzv. vojenské drážky. Naše představa je, že zde vznikne specifická příměstská rekreační a oddychová zóna, pěšími a cyklistickými trasami spojená se samotným centrem města. Máme konkrétní plány na budoucí podobu celého prostoru, které zahrnují možné trasování cest, vybudování naučné stezky i způsob ochrany přírody tak, aby vedle sebe mohly v tomto přírodním parku koexistovat různé druhy živočichů a rostlin i lidé, přicházející sem za poučením a odpočinkem. Náklady na vybudování i následnou údržbu takové rekreační zóny jsou přitom zanedbatelné vůči přínosu, který by to městu a jeho občanům přineslo.

Je však třeba konat. Bohužel až do této chvíle nebyly ze strany ani minulého ani současného vedení města podniknuty dostatečně účinné kroky k tomu, aby Pardubice od státu nevyužité vojenské cvičiště získaly. Za chybu považujeme, že veřejnost není o celém případu a o možnostech převodu pozemků na město průběžně a dostatečně informována. Takový přístup nahrává riziku, že pozemky v bývalém vojenském prostoru skončí v rukou soukromých majitelů. Tím by se původní plány na rekreační využití nejspíše rychle rozplynuly.

Vyzýváme proto pardubické politiky, a to napříč stranami a bez ohledu na jejich současnou pozici v politické hierarchii, aby se spojili ve snaze získat pozemky bývalého vojenského cvičiště pro město a zasadili se o to, aby v tomto území vznikla klidová a rekreační zóna, vybudovaná tak, aby současně byly uchráněny přírodní i historické hodnoty místa.

Nabízíme městu a politikům v této snaze maximální pomoc a spolupráci.

Vyzýváme významné osobnosti města a další spolky, aby se k naší výzvě politikům připojili.

Současně vyzýváme pardubickou veřejnost, aby vyjádřila k této věci svůj postoj formou podpisu pod petici, kterou současně s touto výzvou zahajujeme.

Široká podpora veřejnosti může významně pomoci tomu, aby se převod pozemků do majetku města podařil.

Iniciativa Přírodní park Červeňák

Iniciativa Přírodní park Červeňák vznikla v roce 2015 a sdružuje jednotlivé občany i zástupce řady spolků i některých politických stran, podporujících přerod bývalého vojenského prostoru na přírodní park – příměstskou rekreační zónu, ochraňující a zpřístupňující přírodní i historické hodnoty tohoto území. Svoje jméno iniciativa odvodila od lidového pojmenování jednoho z mostů, který zde překračuje řeku.

Členové iniciativy: Český svaz ochránců přírody – Základní organizace Pardubice, Spolek Chráníme stromy, Spolek Klub přátel Pardubicka, Spolek Město na kole, Spolek Naše Pardubice, Spolek Offcity, Spolek Zelená pro Pardubicko, Strana zelených – základní organizace

Další podporovatelé výzvy ke dni 27. 1. 2016: Junák – český skaut, středisko Dívčí Pardubice a 4. chlapecký oddíl „HORIZONT“ Pardubice, Klub českých turistů – Lokomotiva Pardubice – členové oddílu základní turistiky.