Teze Iniciativy Červeňák k budoucímu využití bývalého vojenského cvičiště u Chrudimky a ke spolupráci s městem v této oblasti

Iniciativa Přírodní park Červeňák je neformální sdružení občanů, spolků, politických stran a dalších subjektů, které usiluje o získání území bývalého vojenského cvičiště v Pardubicích u Chrudimky do majetku města a jeho přeměnu a využívání v duchu dále uvedených základních tezí.

 

Červeňák jako veřejnosti otevřené přírodní území pro relaxací

 1. Prostor musí být volně a bezplatně přístupný veřejnosti jako „volná příroda“ (přírodě blízký park) a má sloužit k procházkám, relaxaci, odpočinku, rekreačnímu sportování (jogging, orientační běh ap.)
 2. Péče o prostor by měla vycházet z kvalitního krajinářského konceptu, ve smyslu typických prvků polabské krajiny  (louky, remízky, skupiny stromů, solitérní stromy) a měla by se aktuálně zaměřit především na sečení luk a zabránění další devastace prostoru.
 3. Nechceme v daném prostoru budování žádných nových staveb, budov, ale ani sportovišť. V úvahu pro nás připadají drobné odpočinkové a přírodě blízké prvky jako dětské prolézačky, pozorovatelny apod.
 4. Míra ochrany prostoru z pohledu ochrany přírody a krajiny bude vycházet z běžných pravidel a zákonných norem.
 5. Musí být i nadále zajištěna plná ochrana evropsky významné lokality výskytu vážek v toku řeky Chrudimky

Červeňák jako komunikační spojnice pro pěší a cyklisty

 1. K prostoru a vlastním prostorem by měly vést promyšleně trasované cesty pro pěší a cyklisty, a to především:
  1. Propojení pro pěší a cyklisty z centra města na Červeňák podél řeky po obou březích (cyklostezka může být jen na jednom z obou břehů)
  2. Propojení Višňovky s Pardubičkami pro pěší a cyklisty
  3. Propojení Červeňáku pro pěší a cyklisty dále směrem ke kynologickému cvičišti a k Nemošické stráni, mimo jiné jako předpoklad budoucího propojení Pardubic a Chrudimi podél řeky.
 2. Pokud přes prostor bude vedena tzv. jihovýchodní silniční tangenta, musí být projektovány průchody přes (pod) ní tak, aby nebyly přerušeny trasy pro cyklisty a pro pěší.
 3. Nesouhlasíme s budováním dvou silnic vedle sebe přes dané území a proto nesouhlasíme s budováním tzv. propojky přes vojenský most a prosazujeme, aby propojení mezi Višňovkou a jihovýchodní části města bylo řešeno koncepčně s využitím předpokládané jihovýchodní tangenty.

Červeňák jako historicky významná lokalita

 1. Území je významné z pohledu dávné i nedávné historie města, proto prosazujeme ochranu a vhodnou propagaci těchto historických aspektů.
 2. V prostoru by měly být zachovány, zakonzervovány a vhodnou formou opraveny a využity pozůstatky vojenského cvičiště, především torza vojenských drážek a mostní stavby.
 3. Podporujeme vybudování naučné stezky s vazbou na historickou lokalitu starých Pardubiček a s připomínáním jak středověké historie města, tak vojenské historie 20. století i s popisem přírodně významných míst.

Navrhovaná podoba spolupráce iniciativy a jejích členů s městem

 

 1. Podporujeme město v jeho snaze získat celé území na pravém břehu formou bezúplatného převodu a jsme ochotni tuto věc kdykoli deklarovat i vůči státním orgánům jako iniciativa, která spojuje pardubické občany a kteří mají zájem na veřejném využití prostoru.
 2. Při přípravě dokumentů města, které se týkají budoucího využití tohoto území, se chceme účastnit formou předkládání návrhů i oponentury dokumentů.
 3. Aktivní účast na tvorbě studií a koncepčních materiálů – Jsme ochotni se účastnit práce na řešitelských workshopech nebo některými našimi členy i přímo v řešitelském týmu studie
 4. Jsme ochotni se i nadále podílet na koordinaci veřejné podpory občanských, sportovních a jiných subjektů záměru získání a využití prostoru, např. Klub přátel Pardubic, kluby vojenské historie, sportovní kluby (orientační běh, vodáci), skauti, ekologické iniciativy.
 5. Preferujeme, aby byla zpracována co nejdříve územní studie využití tohoto prostoru podle stavebního zákona, aby podle ní mohl stavební úřad rozhodovat při umisťování staveb  a cest, a to bez ohledu na to, zda armáda takovou studii vyžaduje.
 6. Navrhujeme, aby město jako výraz svého jednoznačného zájmu o veřejné využití, deklarovalo armádě závazek nekomerčního využití po mnohem delší období,  než o kterém se dosud jednalo, tedy více než uvažovaných 10 let.

Rozdílné názory naší iniciativy a současného vedení města na podobu a vedení silničních komunikací nevnímáme jako překážku spolupráce, neboť konfrontaci různých představ a názorů na budoucí podobu území považujeme v této fázi naopak za přirozenou.