Jan Linhart: Propojka přes Červeňák – mýty a skutečnost

Publikujeme článek Jana Linharta, člena Iniciativy a zastupitele

Propojení ulice Pod Břízkami s ulicí Kyjevskou je jeden z bodů, ke kterému se zavázala současná rada města ve svém programovém prohlášení. Vzhledem k tomu, že plánovaná trasa propojky má být vedena přímo přes cenné přírodní území tzv. „Červeňák“ a pár desítek metrů od jihovýchodní tangenty (obchvatu) města, rozpoutal se tvrdý boj mezi zastánci propojky a jejími odpůrci. V průběhu tohoto boje padla ze strany představitelů města řada mylných až lživých informací, které nepochybně ovlivnily hlasování zastupitelů.

a) Tím prvním je, že pro silnici bude využit stávající most, po kterém je celá lokalita nazvána, a který získal svůj název po původním červeném suříkovém nátěru. Most v roce 2016 hodnotil bezpečnostní specialista ing. Pavel Dubrovský. Jeho závěr je poměrně jednoznačný – most je za současného stavu – nepoužitelný. Použitelnost mostu by zajistila pouze větší oprava. Navíc most svou šířkou zdaleka nesplňuje podmínky pro dvousměrný provoz a ten by musel být řízen semafory. Dle studie firmy Haskoning DHV z února 2017 by takový provoz představoval dopravní hodinovou zátěž 523 vozidel (cca 5400 vozidel denně). Při řízení provozu semafory, by se při takovém počtu vozidel nepochybně vytvářely kolony. Navíc přitížení dopravou v Kyjevské ulici by se zvýšilo o 40 %, Pod Břízkami o 35 % a Demokratické mládeže o 27 %. Naopak odlehčení některých ulic by bylo v podstatně nižší míře např. v S.K..Neumanna o 11 %.

b) Druhým tvrzením, které bylo vyvráceno bylo tvrzení, že jihovýchodní tangenta bude postavena nejdříve za 10 let. Pan ing. Bohumil Vebr, ředitel Správy Pardubice Ředitelství silnic a dálnic ČR nám na náš dotaz předložil mnohem pozitivnější harmonogram přípravy stavby tohoto obchvatu, s kterým počítají:

  • 11/2018 vydání pravomocného územního rozhodnutí (dle smlouvy se zhotovitelem)
  • 08/2019 dokumentace pro stavební povolení, zahájení výkupů pozemků
  • 08/2020 dokončení majetkoprávního vypořádání
  • 12/2020 stavební povolení, zadávací dokumentace
  • 2021 možné zahájení stavby

c) Nejsilnějším argumentem, se kterým se působilo na city, bylo tvrzení, že bez silniční
propojky přes Červeňák se neobejdou vozy záchranné služby v případě uzavření nadjezdu
Kyjevská pro rekonstrukci. Ve vyjádření ředitele RZS Pardubického kraje MUDr. Igora Paara
se uvádí něco jiného:
„Ke dni odeslání této zprávy proběhlo několik jednání na téma objízdných tras po dobu rekonstrukce mostu v ulici Kyjevská. Jednání proběhla na úrovni zpracovatele projektové dokumentace této rekonstrukce za přítomnosti zástupců všech dotčených subjektů a organizací a zástupců dotčených městských obvodů města Pardubice. Dále proběhla dvoustranná jednání mezi Zdravotnickou záchrannou službou Pardubického kraje, p.o. (dále jen ZZS PAK) a Pardubickou krajskou nemocnicí, a.s. (dále jen PKN). Dohodnuta byla objízdná trasa z ulice S. K. Neumanna směrem k řece Chrudimce a dále přes stávající lávku přímo pod nemocnici a dále po stávající komunikaci k vjezdové bráně PKN. S rekonstrukcí této lávky se dle informací zástupců statutárního města Pardubice počítá ještě v roce 2018. Trasa přes starý vojenský most z ulice Pod Břízkami, zejména s ohledem na plánovanou kyvadlovou dopravu, nepředstavuje pro pacienty transportované Zdravotnickou záchrannou službu Pardubického kraje, p.o. (dále jen ZZS PAK) do PKN časový přínos. Tento projekt nebyl ke dni sepsání této odpovědi se ZZS PAK konzultován.“

d) V poslední době pod tlakem těchto faktů a reality váhavě vedení města připustilo, že od stavby propojky přes Červeňák, na kterou je v rozpočtu rezervováno 40 milionů Kš (ovšem bez rekonstrukce nebo nového mostu), by mohla být nahrazena stezkou pro pěší a cyklisty. To je z hlediska ekologických aktivit pozitivní posun, který ovšem naráží na ustanovení čl. V smlouvy o bezúplatném převodu pozemků pod propojkou, kde se městu ukládá, postavit komunikaci, která bude sloužit pro veškerou automobilovou a cyklistickou dopravu a bude zařazena do pasportu místních komunikací. Pokud dojde k porušení závazku vybudovat tuto komunikaci zaplatí město pokutu 500 000,- Kč a to vždy každé dva roky po roce 2022.

Taková jsou fakta, s kterými by měla být veřejnost seznámena.

ing. Jan Linhart, zastupitel města