Archiv rubriky: Uncategorized

Iniciativa má své „zástupce“ na kandidátkách v Pardubicích

Jsou to Jakub Kutílek, Jan Linhart, Jan Řeháček a Filip Sedlák. Nekandidují sice za Iniciativu Přírodní park Červeňák, která i nadále chce být nadstranickou a nepolitickou, ale jsme si jistí, že budou (v případě zvolení) na Červeňák myslet i jako zastupitelé. A nejen na Červeňák, ale i na jiná ekologická témata.

Jsou komunální volby a my, co pracujeme jako dobrovolníci v Iniciativě, jsme samozřejmě také voliči a stejně jako vy se rozhodujeme, komu dát svůj hlas. Čtyři muži, které najdete na třech různých kandidátkách, pracovali s námi aktivně po celé tři roky a my jim touto cestou chceme nyní vyjádřit podporu.

Nezapomeňte. Ať už budete volit jakoukoli stranu, tak můžete dávat i hlasy jednotlivým kandidátům z kterékoliv kandidátky. Pokud jsou pro Vás otázky ochrany přírody a ekologická témata důležitá, neměli byste přehlédnout následující jména. Vyjmenujeme je podle abecedy, protože si jich vážíme všech.

 •        Jakub Kutílek je profesí dopravní inženýr a v Iniciativě se věnoval hlavně dopravní problematice a boji proti nesmyslné silniční propojce. Aktivně také bojuje proti tomu, aby nový územní plán zabíral další volnou krajinu. Je členem Strany zelených a kandiduje na kandidátce České pirátské strany jako dvojka na magistrát a také jako jednička na koaliční kandidátce v Polabinách.
 •        Jan Linhart je nejen ekologický aktivista, ale i předseda Klubu přátel Pardubicka a také pardubický zastupitel. V zastupitelstvu vždy hájil všechna ekologická témata, nejen Červeňák. Věnoval se aktivně ochraně zeleně v ulicích i otázce spalovny v Rybitví.  Je na kandidátce Pardubáci společně pro magistrát na místě 9 a na stejné kandidátce také na radnici Dubina.
 •        Jan Řeháček je jednatel Klubu přátel Pardubicka, věnuje se historii Pardubic a pracuje v Iniciativě například na projektu naučné stezky, jejíž ukázku jsme veřejnosti představili v září. Komentovaná prohlídka Červeňáku, kterou Jan Řeháček  vedl, přilákala desítky lidí. Kandiduje za Naše Pardubice na pozici 2 jak na magistrát, tak na obvod „jedničku“.
 •        Filip Sedlák vede hnutí Naše Pardubice a provozuje mnoho let stejnojmennou facebookovou stránku. Byl to on, kdo Iniciativu Přírodní park Červeňák společně s několika dobrovolníky kolem ochrany přírody založil a celé tři roky v ní velmi aktivně pracoval. Je to urputný bojovník nejen za Červeňák, ale i za další témata ochrany přírody a zeleně. Kandiduje za Naše Pardubice jako lídr jak na magistrát, tak na obvod „jedničku“

Chcete-li, aby v zastupitelstvu bylo více lidí, kteří to s ochranou přírody v Pardubicích myslí vážně, pak určitě nezapomeňte na tyto čtyři kandidáty.

(Domluvili a sepsali „nekandidáti“ Ivan Hoza, Olga Kudrnová, Jaroslav Svoboda a Miroslav Seiner 1. 10. 2018)

Iniciativa pozvala veřejnost do prostoru Červeňák a zájem byl velký

Tisková zpráva Iniciativy Přírodní park Červeňák 18. 9. 2018

V neděli 16. září proběhl Den pro Červeňák. Desítky lidí využily možnost prohlédnout si prostor bývalého vojenského cvičiště u Chrudimky a drtivá většina z nich se vyslovila pro zachování jeho přírodního charakteru.

Celý příspěvek

Jan Linhart: Propojka přes Červeňák – mýty a skutečnost

Publikujeme článek Jana Linharta, člena Iniciativy a zastupitele

Propojení ulice Pod Břízkami s ulicí Kyjevskou je jeden z bodů, ke kterému se zavázala současná rada města ve svém programovém prohlášení. Vzhledem k tomu, že plánovaná trasa propojky má být vedena přímo přes cenné přírodní území tzv. „Červeňák“ a pár desítek metrů od jihovýchodní tangenty (obchvatu) města, rozpoutal se tvrdý boj mezi zastánci propojky a jejími odpůrci. V průběhu tohoto boje padla ze strany představitelů města řada mylných až lživých informací, které nepochybně ovlivnily hlasování zastupitelů. Celý příspěvek

Hradecká přírodovědná exkurze do lůna Pardubic

V úterý 24.4. proběhla na Nemošické stráni a na Červeňáku exkurze pořádaná východočeskou Společnost pro trvale udržitelný život (STUŽ) z Hradce Králové. Zveřejňujeme dojmy jednoho z přespolních účastníků.

Vážení přátelé, k písemnému ohlédnutí po naší přírodovědné exkurzi na Nemošickou stráň a do Červeňáku se dostávám se zpožděním několika dní, ale jsou to dny, ve kterých jsem, možná stejně jako někteří z vás, nosil silný zážitek z pardubické přírody v sobě.

Celý příspěvek

Občanská iniciativa podpoří město v žádosti o pozemky – spor o silnici tím ale nekončí.

Tisková zpráva Iniciativy Přírodní park Červeňák k jednání s vedením města ze dne 25. 4. 2018

V pondělí se zástupci Iniciativy Přírodní park Červeňák setkali s primátorem města Martinem Charvátem a náměstkyní Helenou Dvořáčkovou, aby si vyslechli jejich informaci o tom, že město tento týden podává upravenou žádost o bezúplatný převod pozemků Červeňáku.

“Viděli jsme na stole velký balík papírů, který si ministerstvo obrany údajně vyžádalo, a bylo nám slíbeno, že tento týden tato celá žádost odejde na ministerstvo. Přesně o tohle nám více jak tři roky jde, takže jsme samozřejmě rádi a slíbili jsme, že teď uděláme všechno pro to, aby žádost byla úspěšná,” uvedl člen Iniciativy a spolku Naše Pardubice Filip Sedlák.

“Chceme teď vyzvat pardubickou veřejnost, aby žádost v maximální míře podpořila, na ministerstvo sami hodláme odeslat dopisy spolků, které v naší iniciativě spolupracují, odešleme podpisy pod peticí, které jsme měsíce sbírali. A současně budeme vyzývat zastupitele, aby znovu podpořili tuto žádost i svými hlasy. Chceme oslovit i pardubické zástupce v parlamentu a v senátu. Teď je rozhodující fáze a je nutné, abychom se my, pardubičtí občané a politici v boji o Červeňák důsledně spojili,” říká Ivan Hoza, předseda Českého svazu ochránců přírody v Pardubicích.

“Samozřejmě, že ne ve všem jsme se s pardubickými politiky v pondělí shodli. Opravdu třeba nedokážeme pochopit, že může město vést jednání o pozemcích za desítky miliónů a nesepsat přitom za celé roky žádný zápis z jednání,” dodává Jitka Češková, krajská předsedkyně Strany zelených.

“Především ale budeme i nadále upozorňovat na to, že podstatnou část tohoto cenného území, které by mohlo sloužit lidem k rekreaci, chce současné vedení města v podstatě odepsat výstavbou dvou silnic vedle sebe. Pardubičtí politici by místo vyhazování desítek miliónů za výstavbu zbytečné a nic neřešící propojky měli důrazně podporovat výstavbu jihovýchodního obchvatu, který je už vyprojektován, a kde se tedy může zahájit územní řízení. Příprava obchvatu je tedy výrazně dále než příprava primátorem propagované „dočasné propojky“, která není ani v územním plánu a dopravě v Pardubicích by stejně neulevila. Navíc by obchvat měl stavět stát, což by městu ušetřilo stamilióny,” uzavírá Miroslav Seiner, člen spolku Chráníme stromy.

Kontakty:
Ivan Hoza, telefon: 775 785 618, e-mail: hoza.ivan@gmail.com
Jitka Češková, telefon: 734 540 505, e-mail: ceskova.jitka@gmail.com
Miroslav Seiner, telefon: 725 816 095, e-mail: m.seiner55@gmail.com
Filip Sedlák, telefon: 605 910 794, e-mail: Philip.S@seznam.cz

Teze Iniciativy Červeňák k budoucímu využití bývalého vojenského cvičiště u Chrudimky a ke spolupráci s městem v této oblasti

Iniciativa Přírodní park Červeňák je neformální sdružení občanů, spolků, politických stran a dalších subjektů, které usiluje o získání území bývalého vojenského cvičiště v Pardubicích u Chrudimky do majetku města a jeho přeměnu a využívání v duchu dále uvedených základních tezí.

 

Červeňák jako veřejnosti otevřené přírodní území pro relaxací

 1. Prostor musí být volně a bezplatně přístupný veřejnosti jako „volná příroda“ (přírodě blízký park) a má sloužit k procházkám, relaxaci, odpočinku, rekreačnímu sportování (jogging, orientační běh ap.)
 2. Péče o prostor by měla vycházet z kvalitního krajinářského konceptu, ve smyslu typických prvků polabské krajiny  (louky, remízky, skupiny stromů, solitérní stromy) a měla by se aktuálně zaměřit především na sečení luk a zabránění další devastace prostoru.
 3. Nechceme v daném prostoru budování žádných nových staveb, budov, ale ani sportovišť. V úvahu pro nás připadají drobné odpočinkové a přírodě blízké prvky jako dětské prolézačky, pozorovatelny apod.
 4. Míra ochrany prostoru z pohledu ochrany přírody a krajiny bude vycházet z běžných pravidel a zákonných norem.
 5. Musí být i nadále zajištěna plná ochrana evropsky významné lokality výskytu vážek v toku řeky Chrudimky

Červeňák jako komunikační spojnice pro pěší a cyklisty

 1. K prostoru a vlastním prostorem by měly vést promyšleně trasované cesty pro pěší a cyklisty, a to především:
  1. Propojení pro pěší a cyklisty z centra města na Červeňák podél řeky po obou březích (cyklostezka může být jen na jednom z obou břehů)
  2. Propojení Višňovky s Pardubičkami pro pěší a cyklisty
  3. Propojení Červeňáku pro pěší a cyklisty dále směrem ke kynologickému cvičišti a k Nemošické stráni, mimo jiné jako předpoklad budoucího propojení Pardubic a Chrudimi podél řeky.
 2. Pokud přes prostor bude vedena tzv. jihovýchodní silniční tangenta, musí být projektovány průchody přes (pod) ní tak, aby nebyly přerušeny trasy pro cyklisty a pro pěší.
 3. Nesouhlasíme s budováním dvou silnic vedle sebe přes dané území a proto nesouhlasíme s budováním tzv. propojky přes vojenský most a prosazujeme, aby propojení mezi Višňovkou a jihovýchodní části města bylo řešeno koncepčně s využitím předpokládané jihovýchodní tangenty.

Červeňák jako historicky významná lokalita

 1. Území je významné z pohledu dávné i nedávné historie města, proto prosazujeme ochranu a vhodnou propagaci těchto historických aspektů.
 2. V prostoru by měly být zachovány, zakonzervovány a vhodnou formou opraveny a využity pozůstatky vojenského cvičiště, především torza vojenských drážek a mostní stavby.
 3. Podporujeme vybudování naučné stezky s vazbou na historickou lokalitu starých Pardubiček a s připomínáním jak středověké historie města, tak vojenské historie 20. století i s popisem přírodně významných míst.

Navrhovaná podoba spolupráce iniciativy a jejích členů s městem

 

 1. Podporujeme město v jeho snaze získat celé území na pravém břehu formou bezúplatného převodu a jsme ochotni tuto věc kdykoli deklarovat i vůči státním orgánům jako iniciativa, která spojuje pardubické občany a kteří mají zájem na veřejném využití prostoru.
 2. Při přípravě dokumentů města, které se týkají budoucího využití tohoto území, se chceme účastnit formou předkládání návrhů i oponentury dokumentů.
 3. Aktivní účast na tvorbě studií a koncepčních materiálů – Jsme ochotni se účastnit práce na řešitelských workshopech nebo některými našimi členy i přímo v řešitelském týmu studie
 4. Jsme ochotni se i nadále podílet na koordinaci veřejné podpory občanských, sportovních a jiných subjektů záměru získání a využití prostoru, např. Klub přátel Pardubic, kluby vojenské historie, sportovní kluby (orientační běh, vodáci), skauti, ekologické iniciativy.
 5. Preferujeme, aby byla zpracována co nejdříve územní studie využití tohoto prostoru podle stavebního zákona, aby podle ní mohl stavební úřad rozhodovat při umisťování staveb  a cest, a to bez ohledu na to, zda armáda takovou studii vyžaduje.
 6. Navrhujeme, aby město jako výraz svého jednoznačného zájmu o veřejné využití, deklarovalo armádě závazek nekomerčního využití po mnohem delší období,  než o kterém se dosud jednalo, tedy více než uvažovaných 10 let.

Rozdílné názory naší iniciativy a současného vedení města na podobu a vedení silničních komunikací nevnímáme jako překážku spolupráce, neboť konfrontaci různých představ a názorů na budoucí podobu území považujeme v této fázi naopak za přirozenou.

Vyvrácení nesmyslných tvrzení o plánované propojce

Již nás nebaví stále znova a dokola vyvracet pořád stejné a stále se opakující výmysly, kterými vedení naší radnice bombarduje veřejnost, aby si získalo podporu pro nesmyslný a ekonomicky neopodstatněný projekt propojky skrz vojenský prostor.

 1. Příprava jihovýchodního obchvatu ustala nikoli z nezájmu ŘSD, ale z nezájmu města udělat drobnou změnu územního plánu, která umožní obchvat realizovat. Nově navržená okružní křižovatka se prostě do, územním plánem, vymezeného území nevešla. Teď by již měl být problém vyřešen.
 2. Paní Dvořáčková a pan Charvát jako trumf v této diskuzi stále používají sanitky. Jenže když se nadjezd před asi 27 lety opravoval, tak žádná propojka nebyla. Sanitky jezdily přes lávku na Vinici a dokonce ty menší se protáhnou i podjezdem pro pěší pod železniční tratí. A je to dokonce i blíže.
 3. Ekonomičtí aktivisté, mezi které patřím i já, stále znova upozorňují na skutečnost, že investice nedává smysl, právě z důvodu, že hned vedle je plánován obchvat se sjezdem ke hřbitovu a do ulice Pod Břízkami. Navíc po mostu, který je v dezolátním stavu, což potvrzuje i posudek, který má radnice k dispozici. Bavíme se o zbytečné investici v ceně 40-50 mil. Kč.
 4. Z dopravního hlediska je stavba propojky k ničemu. I když náměstkyně Dvořáčková tvrdí, že se sníží doprava v centru, tak zapomíná dodat, že dopravní model, který byl již před lety zpracován, říká, že dojde o snížení o pár desítek aut za den.
 5. I podle smlouvy, na základě které, byly pozemky pod propojkou předány městu, jasně vyplývá, že město musí propojku postavit, jinak platí pokutu MOČR a po její stavbě každý rok dokládat čestným prohlášením, že stavba stále slouží pro veškerou osobní dopravu. Tedy, žádná cyklostezka se z ní stát nemůže.

Tyto a další indicie mě a další lidi vedou ke spekulaci, že celá tato stavba má sloužit pro účely zasíťování a zpřístupnění území pro další developerskou činnost. Této činnosti brání jen změna územního plánu. Občané města by tak přišli o další přírodní prostor pro rekreaci a volnočasové aktivity.

Memorandum o spolupráci za získání vojenského prostoru

Obracíme se na pardubické zastupitelky a zastupitele s návrhem společného memoranda, kterým bychom společně podpořili město v jeho snaze dosáhnout převodu Červeňáku bezúplatně na město – a říkáme v tom memorandu jasně – máme jiný názor než vedení města na to, zda a kudy se má vést přes Červeňák silnice, ale to nám nebrání spolupracovat a podporovat získání celého území pro veřejné účely, protože nebude-li Červeňák města, pak jakékoli představy o budoucím rekreačním přírodním parku, naučných stezkách a cyklostezkách padnou. Podívejte se co jsme napsali zastupitelům a podpořte naši snahu tím, že toto budete sdílet a podporovat.

Celý text memoranda zde.