Archiv autora: Jakub Kutílek

Iniciativa pozvala veřejnost do prostoru Červeňák a zájem byl velký

Tisková zpráva Iniciativy Přírodní park Červeňák 18. 9. 2018

V neděli 16. září proběhl Den pro Červeňák. Desítky lidí využily možnost prohlédnout si prostor bývalého vojenského cvičiště u Chrudimky a drtivá většina z nich se vyslovila pro zachování jeho přírodního charakteru.

Celý příspěvek

Jan Linhart: Propojka přes Červeňák – mýty a skutečnost

Publikujeme článek Jana Linharta, člena Iniciativy a zastupitele

Propojení ulice Pod Břízkami s ulicí Kyjevskou je jeden z bodů, ke kterému se zavázala současná rada města ve svém programovém prohlášení. Vzhledem k tomu, že plánovaná trasa propojky má být vedena přímo přes cenné přírodní území tzv. „Červeňák“ a pár desítek metrů od jihovýchodní tangenty (obchvatu) města, rozpoutal se tvrdý boj mezi zastánci propojky a jejími odpůrci. V průběhu tohoto boje padla ze strany představitelů města řada mylných až lživých informací, které nepochybně ovlivnily hlasování zastupitelů. Celý příspěvek

Hradecká přírodovědná exkurze do lůna Pardubic

V úterý 24.4. proběhla na Nemošické stráni a na Červeňáku exkurze pořádaná východočeskou Společnost pro trvale udržitelný život (STUŽ) z Hradce Králové. Zveřejňujeme dojmy jednoho z přespolních účastníků.

Vážení přátelé, k písemnému ohlédnutí po naší přírodovědné exkurzi na Nemošickou stráň a do Červeňáku se dostávám se zpožděním několika dní, ale jsou to dny, ve kterých jsem, možná stejně jako někteří z vás, nosil silný zážitek z pardubické přírody v sobě.

Celý příspěvek

Občanská iniciativa podpoří město v žádosti o pozemky – spor o silnici tím ale nekončí.

Tisková zpráva Iniciativy Přírodní park Červeňák k jednání s vedením města ze dne 25. 4. 2018

V pondělí se zástupci Iniciativy Přírodní park Červeňák setkali s primátorem města Martinem Charvátem a náměstkyní Helenou Dvořáčkovou, aby si vyslechli jejich informaci o tom, že město tento týden podává upravenou žádost o bezúplatný převod pozemků Červeňáku.

“Viděli jsme na stole velký balík papírů, který si ministerstvo obrany údajně vyžádalo, a bylo nám slíbeno, že tento týden tato celá žádost odejde na ministerstvo. Přesně o tohle nám více jak tři roky jde, takže jsme samozřejmě rádi a slíbili jsme, že teď uděláme všechno pro to, aby žádost byla úspěšná,” uvedl člen Iniciativy a spolku Naše Pardubice Filip Sedlák.

“Chceme teď vyzvat pardubickou veřejnost, aby žádost v maximální míře podpořila, na ministerstvo sami hodláme odeslat dopisy spolků, které v naší iniciativě spolupracují, odešleme podpisy pod peticí, které jsme měsíce sbírali. A současně budeme vyzývat zastupitele, aby znovu podpořili tuto žádost i svými hlasy. Chceme oslovit i pardubické zástupce v parlamentu a v senátu. Teď je rozhodující fáze a je nutné, abychom se my, pardubičtí občané a politici v boji o Červeňák důsledně spojili,” říká Ivan Hoza, předseda Českého svazu ochránců přírody v Pardubicích.

“Samozřejmě, že ne ve všem jsme se s pardubickými politiky v pondělí shodli. Opravdu třeba nedokážeme pochopit, že může město vést jednání o pozemcích za desítky miliónů a nesepsat přitom za celé roky žádný zápis z jednání,” dodává Jitka Češková, krajská předsedkyně Strany zelených.

“Především ale budeme i nadále upozorňovat na to, že podstatnou část tohoto cenného území, které by mohlo sloužit lidem k rekreaci, chce současné vedení města v podstatě odepsat výstavbou dvou silnic vedle sebe. Pardubičtí politici by místo vyhazování desítek miliónů za výstavbu zbytečné a nic neřešící propojky měli důrazně podporovat výstavbu jihovýchodního obchvatu, který je už vyprojektován, a kde se tedy může zahájit územní řízení. Příprava obchvatu je tedy výrazně dále než příprava primátorem propagované „dočasné propojky“, která není ani v územním plánu a dopravě v Pardubicích by stejně neulevila. Navíc by obchvat měl stavět stát, což by městu ušetřilo stamilióny,” uzavírá Miroslav Seiner, člen spolku Chráníme stromy.

Kontakty:
Ivan Hoza, telefon: 775 785 618, e-mail: hoza.ivan@gmail.com
Jitka Češková, telefon: 734 540 505, e-mail: ceskova.jitka@gmail.com
Miroslav Seiner, telefon: 725 816 095, e-mail: m.seiner55@gmail.com
Filip Sedlák, telefon: 605 910 794, e-mail: Philip.S@seznam.cz

Teze Iniciativy Červeňák k budoucímu využití bývalého vojenského cvičiště u Chrudimky a ke spolupráci s městem v této oblasti

Iniciativa Přírodní park Červeňák je neformální sdružení občanů, spolků, politických stran a dalších subjektů, které usiluje o získání území bývalého vojenského cvičiště v Pardubicích u Chrudimky do majetku města a jeho přeměnu a využívání v duchu dále uvedených základních tezí.

 

Červeňák jako veřejnosti otevřené přírodní území pro relaxací

 1. Prostor musí být volně a bezplatně přístupný veřejnosti jako „volná příroda“ (přírodě blízký park) a má sloužit k procházkám, relaxaci, odpočinku, rekreačnímu sportování (jogging, orientační běh ap.)
 2. Péče o prostor by měla vycházet z kvalitního krajinářského konceptu, ve smyslu typických prvků polabské krajiny  (louky, remízky, skupiny stromů, solitérní stromy) a měla by se aktuálně zaměřit především na sečení luk a zabránění další devastace prostoru.
 3. Nechceme v daném prostoru budování žádných nových staveb, budov, ale ani sportovišť. V úvahu pro nás připadají drobné odpočinkové a přírodě blízké prvky jako dětské prolézačky, pozorovatelny apod.
 4. Míra ochrany prostoru z pohledu ochrany přírody a krajiny bude vycházet z běžných pravidel a zákonných norem.
 5. Musí být i nadále zajištěna plná ochrana evropsky významné lokality výskytu vážek v toku řeky Chrudimky

Červeňák jako komunikační spojnice pro pěší a cyklisty

 1. K prostoru a vlastním prostorem by měly vést promyšleně trasované cesty pro pěší a cyklisty, a to především:
  1. Propojení pro pěší a cyklisty z centra města na Červeňák podél řeky po obou březích (cyklostezka může být jen na jednom z obou břehů)
  2. Propojení Višňovky s Pardubičkami pro pěší a cyklisty
  3. Propojení Červeňáku pro pěší a cyklisty dále směrem ke kynologickému cvičišti a k Nemošické stráni, mimo jiné jako předpoklad budoucího propojení Pardubic a Chrudimi podél řeky.
 2. Pokud přes prostor bude vedena tzv. jihovýchodní silniční tangenta, musí být projektovány průchody přes (pod) ní tak, aby nebyly přerušeny trasy pro cyklisty a pro pěší.
 3. Nesouhlasíme s budováním dvou silnic vedle sebe přes dané území a proto nesouhlasíme s budováním tzv. propojky přes vojenský most a prosazujeme, aby propojení mezi Višňovkou a jihovýchodní části města bylo řešeno koncepčně s využitím předpokládané jihovýchodní tangenty.

Červeňák jako historicky významná lokalita

 1. Území je významné z pohledu dávné i nedávné historie města, proto prosazujeme ochranu a vhodnou propagaci těchto historických aspektů.
 2. V prostoru by měly být zachovány, zakonzervovány a vhodnou formou opraveny a využity pozůstatky vojenského cvičiště, především torza vojenských drážek a mostní stavby.
 3. Podporujeme vybudování naučné stezky s vazbou na historickou lokalitu starých Pardubiček a s připomínáním jak středověké historie města, tak vojenské historie 20. století i s popisem přírodně významných míst.

Navrhovaná podoba spolupráce iniciativy a jejích členů s městem

 

 1. Podporujeme město v jeho snaze získat celé území na pravém břehu formou bezúplatného převodu a jsme ochotni tuto věc kdykoli deklarovat i vůči státním orgánům jako iniciativa, která spojuje pardubické občany a kteří mají zájem na veřejném využití prostoru.
 2. Při přípravě dokumentů města, které se týkají budoucího využití tohoto území, se chceme účastnit formou předkládání návrhů i oponentury dokumentů.
 3. Aktivní účast na tvorbě studií a koncepčních materiálů – Jsme ochotni se účastnit práce na řešitelských workshopech nebo některými našimi členy i přímo v řešitelském týmu studie
 4. Jsme ochotni se i nadále podílet na koordinaci veřejné podpory občanských, sportovních a jiných subjektů záměru získání a využití prostoru, např. Klub přátel Pardubic, kluby vojenské historie, sportovní kluby (orientační běh, vodáci), skauti, ekologické iniciativy.
 5. Preferujeme, aby byla zpracována co nejdříve územní studie využití tohoto prostoru podle stavebního zákona, aby podle ní mohl stavební úřad rozhodovat při umisťování staveb  a cest, a to bez ohledu na to, zda armáda takovou studii vyžaduje.
 6. Navrhujeme, aby město jako výraz svého jednoznačného zájmu o veřejné využití, deklarovalo armádě závazek nekomerčního využití po mnohem delší období,  než o kterém se dosud jednalo, tedy více než uvažovaných 10 let.

Rozdílné názory naší iniciativy a současného vedení města na podobu a vedení silničních komunikací nevnímáme jako překážku spolupráce, neboť konfrontaci různých představ a názorů na budoucí podobu území považujeme v této fázi naopak za přirozenou.

Výzva pardubickým politikům – Získejte vojenský prostor pro občany města

Zveřejňujeme výzvu, kterou jsme předali našim zastupitelkám a zastupitelům na zasedání 28. ledna 2016

Na jihovýchodním okraji Pardubic kolem řeky Chrudimky se rozkládá území bývalého vojenského prostoru. Tato relativně málo narušená lokalita by se mohla stát vděčnou přírodní klidovou zónou především pro občany jižní části města, které je jinak ze všech stran spoutáno dopravními nebo průmyslovými stavbami. S takovým rekreačním využitím počítaly (a snad i nadále počítají) i urbanistické koncepce města a hlásí se k nim oficiálně i většina pardubických politiků.

Bohužel stále reálně hrozí, že město ztratí šanci tento prostor pro tento veřejný účel využít. Již před několika lety armáda totiž oficiálně oznámila svůj zájem se nevyužívaného vojenského cvičiště zbavit. Část byla předána do správy Policii České republiky a další část požaduje Povodí Labe. Většina území je ale i nadále k dispozici a o jeho osudu se bude teprve rozhodovat. Město Pardubice dostalo nabídku získat za odhadní cenu část pozemků na základě předkupního práva. Cena nebyla městem akceptována a následně bylo zažádáno o bezúplatný převod jen pozemků pro plánovanou silniční propojku. U zbytku území se může stát, že bude nakonec nabídnuto v dražbě. A právě v tom spatřujeme riziko z hlediska jeho využití jako rekreačního území.

Existuje, jak jsme ověřili, stále i možnost převodu bezúplatného, pokud by město dokázalo státu předložit důvěryhodný plán na trvalé nekomerční využití. Jsme přesvědčeni, že takový plán předložit lze a jsme připraveni se na jeho vypracování aktivně podílet. Jde o území, které má především nepopiratelnou hodnotu přírodní a estetickou, vždyť v území se vedle jiných cenných živočišných i botanických druhů vyskytuje i vzácná a evropsky chráněná vážka klínatka rohatá. Současně jde o území cenné i historicky – na jeho okraji je místo nejstaršího pardubického osídlení a cvičiště je současně památkou na významnou kapitolu pardubických vojenských dějin, konkrétně na aktivity železničního vojska a tzv. vojenské drážky. Naše představa je, že zde vznikne specifická příměstská rekreační a oddychová zóna, pěšími a cyklistickými trasami spojená se samotným centrem města. Máme konkrétní plány na budoucí podobu celého prostoru, které zahrnují možné trasování cest, vybudování naučné stezky i způsob ochrany přírody tak, aby vedle sebe mohly v tomto přírodním parku koexistovat různé druhy živočichů a rostlin i lidé, přicházející sem za poučením a odpočinkem. Náklady na vybudování i následnou údržbu takové rekreační zóny jsou přitom zanedbatelné vůči přínosu, který by to městu a jeho občanům přineslo.

Je však třeba konat. Bohužel až do této chvíle nebyly ze strany ani minulého ani současného vedení města podniknuty dostatečně účinné kroky k tomu, aby Pardubice od státu nevyužité vojenské cvičiště získaly. Za chybu považujeme, že veřejnost není o celém případu a o možnostech převodu pozemků na město průběžně a dostatečně informována. Takový přístup nahrává riziku, že pozemky v bývalém vojenském prostoru skončí v rukou soukromých majitelů. Tím by se původní plány na rekreační využití nejspíše rychle rozplynuly.

Vyzýváme proto pardubické politiky, a to napříč stranami a bez ohledu na jejich současnou pozici v politické hierarchii, aby se spojili ve snaze získat pozemky bývalého vojenského cvičiště pro město a zasadili se o to, aby v tomto území vznikla klidová a rekreační zóna, vybudovaná tak, aby současně byly uchráněny přírodní i historické hodnoty místa.

Nabízíme městu a politikům v této snaze maximální pomoc a spolupráci.

Vyzýváme významné osobnosti města a další spolky, aby se k naší výzvě politikům připojili.

Současně vyzýváme pardubickou veřejnost, aby vyjádřila k této věci svůj postoj formou podpisu pod petici, kterou současně s touto výzvou zahajujeme.

Široká podpora veřejnosti může významně pomoci tomu, aby se převod pozemků do majetku města podařil.

Iniciativa Přírodní park Červeňák

Iniciativa Přírodní park Červeňák vznikla v roce 2015 a sdružuje jednotlivé občany i zástupce řady spolků i některých politických stran, podporujících přerod bývalého vojenského prostoru na přírodní park – příměstskou rekreační zónu, ochraňující a zpřístupňující přírodní i historické hodnoty tohoto území. Svoje jméno iniciativa odvodila od lidového pojmenování jednoho z mostů, který zde překračuje řeku.

Členové iniciativy: Český svaz ochránců přírody – Základní organizace Pardubice, Spolek Chráníme stromy, Spolek Klub přátel Pardubicka, Spolek Město na kole, Spolek Naše Pardubice, Spolek Offcity, Spolek Zelená pro Pardubicko, Strana zelených – základní organizace

Další podporovatelé výzvy ke dni 27. 1. 2016: Junák – český skaut, středisko Dívčí Pardubice a 4. chlapecký oddíl „HORIZONT“ Pardubice, Klub českých turistů – Lokomotiva Pardubice – členové oddílu základní turistiky.

Podporují nás už i mimo Pardubice

Snahy pardubických občanek a občanů o zachování přírodního charakteru bývalého vojenského prostoru Červeňáku už budí zájem nejen v Pardubicích, ale už i po celém Česku. Ostatně asi se není ani čemu divit. Záchranu tohoto území totiž uvítají i ti, kteří toto území také mají rádi, ačkoli zrovna nebydlí přímo v Pardubicích.

Naše aktivity proto již podporují i tyto organizace:
JARO Jaroměř
Arion Olomouc
ČŠOP Morava
ČSOP Podještědí
Pražská pastvina